KURUMSAL


HAKKIMIZDA

Firma Resmi

EKSEN MOBİLYA

1991 yılında Gaziantep ili Nizip ilçesinde “Asil Büro Mobilya” adı altında kurulan atölyede “EKSEN” markası ile anılacak olan mobilya fabrikasının temelleri atıldı.
“EKSEN” markasını 2000 yılında tescil altına alan kuruluşumuz, 7.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 20.000 m2’lik alanda; ahşap, metal, deri ve cam ürünlerini kullanarak, üstün kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Üretmiş olduğumuz ürünlerde doğaya ve insan sağlığına zararlı malzeme kullanılmamaktadır.EKSEN MOBİLYA, otomasyon tekniklerindeki gelişmeleri ve edinilen bilgileri üretim sürecine katarak, en son teknoloji ile aylık 10.000 parça, seri üretimlerde ise bu rakamın da üzerinde üretim yapan Türkiye’deki en büyük tesislerden biri haline gelmiştir.

EKSEN MOBİLYA, 2014 yılında üretim tesislerini tek bir merkezde toplayarak taşındığı yeni fabrikasının tasarımında Ar-Ge’ye, işlevselliğe ve özgün tasarımlara verdiği değer anlayışını yansıtmıştır.

Sektöre getirdiği özgün, modern ve motivasyonu yükselten tasarımları ile dikkat çeken EKSEN MOBİLYA, geçmişinden ve deneyimlerinden güç alarak geleceği biçimlendirmek için yenilikçi fikirleri uygulamaya devam etmektedir. Şu anda 20 den fazla ülkede 120’yi aşkın iş ortakları ile global bir marka olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir..

Firma Resmi

MİSYON & VİZYON

 Asil Mobilya’da ; ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi uygulanır ve “Ofis Mobilya Üretimi ve Satışı”nı kapsar.


Vizyonumuz ve misyonumuz aşağıda tanımlanmıştır;

 Şirket Unvanımız “ASİL”i sürekli gelişim gösteren, takım ruhu ile iyileştiren, yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla özdeşleştirmek.

 Ürettiğimiz ürünlerle ve markamız “EKSEN” ile topluma değer katmak.

 Paydaşlarımızın beklentilerinin ötesine geçilerek memnuniyetlerinin sağlanması asli görevimizdir. Bunun için Samimiyet, Güven, Dostluk ve Dayanışmanın temel gereklilik olduğuna inanıyoruz.

 Sadece söyleyen ve yazan değil, bunları yapan bir firma olarak gücümüzü birliğimizden alıyoruz.

ASİL plan ve stratejilerini global bir marka olma vizyonuna göre belirlemektedir.POLİTİKAMIZ

POLİTİKAMIZ

  •  Kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ediyoruz. Personeli de bu konuda yetkin hale getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenliyoruz.
  •  Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uyarak; sistem, kalite ve bilginin sürekliliğini ve gelişimini sağlıyoruz.
  •  Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri sürekli artırmaktayız.
  •  Çevreyi korumaktayız ve kirliliği önlemekteyiz. Planlama ve uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmaktayız.
  •  Yapılan tüm işlerde ilgili yasal ve mevzuat şartlarına uymaktayız. Müşterinin bildirmiş olduğu spesifikasyonlara da yasal şartlar çerçevesinde uyacağımızı taahhüt ediyoruz.

 EKSEN MOBİLYA yenilikçi, güvenilir ve günümüzün yönetim sistemleri kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla, her geçen gün ürün kalitesi ve devamlılığı kapsamında daha büyük başarılara imza atmakta ve bunu geleceğe taşımaktadır.

KATALOG

KARİYER

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda siz gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemekteyiz. ASİL BÜRO MOBİLYA İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ olarak, kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız. ASİL BÜRO MOBİLYA İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ müşterileri, tedarikçileri, tedarikçi hissedarları ve personelleri, tedarikçi ve personel adayları ile ziyaretçileri olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan haklarınız hakkında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Şirketimiz, yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yaptığınız başvurunuz ve/veya imzalayabileceğiniz sözleşmeler dolayısıyla, devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ilgili mevzuat ve imzalanan sözleşmeler gereği risk izleme ve önleme gerekçeleri ile Çelik ve ahşap bilumum büro mobilya ve eşyaları imalatı ile diğer ana sözleşmesinde yazılı olan işler muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi, faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkların korunması amacıyla tüm idari bina ve tesislere ilişkin güvenlik önlemlerini yerine getirmek ve takip etmek, söz konusu kanun ile getirilen kişisel verilerin devamlı surette doğru ve güncel olmasını temin gibi amaçlarla bilgilerinizi işleyecek, toplayacak ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar verilerinizi muhafaza edebilecektir. Ayrıca İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat olmak üzere gerekli kayıt, bildirim ve başvuruları tamamlamak, kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel veriler talep edilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatına istinaden Şirketimizin elde ettiği/edeceği ya da Şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız kişisel her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamını taşımaktadır.

Kişisel Verilerin İşleme ve Saklama Şartları

Talep edilen kişisel veriler; Şirketimiz hizmetlerinden yararlanabilmeniz için açık rızanıza istinaden ve 6698 sayılı Kişisel Veriler Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçlarına göre gereken tüm bilgi güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenecek saklanacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin faydalandırılması amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacıyla iş ilişkisi içinde olduğumuz şirketler, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri – hizmet alanlar);

(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, (vi) kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahiplerince ASİL BÜRO MOBİLYA İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından ve 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

Şahsen başvuru ile,

Noter vasıtasıyla,

Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine (asilburomobilya@hs01.kep.tr) gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Devamını indirmek için tıklayınız...

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız...

Kvkk Politakamızı indirmek için tıklayınız...